Stanovy - TJ  Sport Mikulovice z.s.

I.

 

Základní ustanovení

 

Spolek s názvem TJ Sport Mikulovice z.s. (dále jen TJ), je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport a sportovní aktivity jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost.

Sídlem TJ je obec Mikulovice na adrese: Sokolská 493, 790 84 Mikulovice

TJ Sport Mikulovice bylo přiděleno IČ : 01308335

 
II.

 

Účel a hlavní a vedlejší činnost spolku

 

1.  Základním účelem a hlavní činností TJ Sport Mikulovice je :

 

a)  provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit,

     tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky 

b)  vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak

      mládeže

c)  budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá

d)  vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických

      a mravních pravidel

e)  hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s

     ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci

f)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)  dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své

     působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

 

 

2.  TJ Sport Mikulovice může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

  

 III.

 

Orgány TJ Sport Mikulovice

 

1. Orgány TJ  jsou :

 

     a)  valná hromada jako orgán nejvyšší,

     b)  výkonný výbor jako orgán výkonný,

     c)  předseda jako orgán statutární,

     d)  kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

  

2.  Valná hromada :

 

2.1.  Nejvyšším orgánem TJ Sport Mikulovice je valná hromada, kterou tvoří zástupci jednotlivých oddílů starší  18-ti let.

 

2.2.  Delegáty na valnou hromadu určuje výkonný výbor. Delegát obdrží pozvánku přímo na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním valné hromady a obsahuje místo, čas zasedání a program valné hromady. Každý delegát má jeden hlas.

 

2.3.  Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka.

 

2.4.  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/2 členů spolku

        starších 18-ti let nebo 1/2 sdružených oddílů spolku nebo z podnětu kontrolní komise.

        Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného

        podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

 

2.5.  Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 

2.6.  Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

        a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

        b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla

            však náleží do působnosti výkonného výboru,

        c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

        d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

        e) schválení výsledku hospodaření,

        f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,

        g) určení hlavních směrů činností TJ,

        h) schválení jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů

            dle těchto stanov,

        i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

        j) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

2.7.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem

        rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční

        většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

2.8.  K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto

        stanovy neurčí něco jiného.

 

2.9.  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba

        alespoň 3/5 většina přítomných.

 

2.10.O záležitosti,  která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a

        rozhodovat o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro

        rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto

        záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni

        účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 

2.11.Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo

        pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh valné hromady její jednací řád.

        V případě volební valné hromady též její volební řád.

 

2.12.Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy

        se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká

        byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to

        v určených dnech a hodinách.

 

2.13.Funkční období orgánů TJ  a jejich členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

 

  

3.  Výkonný výbor :

 

3.1.  Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními

         valné hromady

 

3.2.  Výkonný výbor je volen valnou hromadou TJ v počtu podle schváleného volebního řádu (počet

         členů musí být vždy lichý). Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární

         orgán TJ. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

 

3.3.  Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo

         nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce

 

3.4.  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

        K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

3.5.  Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou

        svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

 

3.6.  Výkonný výbor zejména :

 

        a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a

            opatření k jejich realizaci,

         b) organizuje a řídí činnost TJ,

         c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do

            působnosti valné hromady

         d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

         e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,

         f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

         g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,

 

  

4.  Předseda :

 

4.1.  Předseda je statutárním orgánem TJ. Je volen valnou hromadou TJ podle schváleného volebního

        řádu.        

 

4.2.  Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

        V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit

        TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 

4.3.  Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k razítku TJ  připojí svůj podpis.

 

4.4.  Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

 

5.  Kontrolní komise :

 

5.1.  Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu

        s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

 

5.2.  Kontrolní komise má tři členy. Je volena valnou hromadou TJ podle schváleného volebního řádu. 

       

5.3.  Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce předsedy a člena VV.

 

5.4.  Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

 

5.5.  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům

        TJ a členům TJ.

 

5.6.  Kontrolní činnost provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu

        ze strany ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její

        pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ nebo členů

        TJ vysvětlení k dané záležitosti.

 

5.7.  Do působnosti kontrolní komise náleží zejména :

 

        a) kontrola hospodaření TJ,

        b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního

            rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů,

 

5.8.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a

        následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

  

IV.

 

Členství

 

 

A.  Druhy členství :

 

1.  Členství v TJ je řádné členství. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí

     fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování

     společných zájmů s ostatními členy TJ.

 

2.  O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě oznámení vedoucího jednotlivého oddílu.

 

3.  TJ vede seznamy členů, zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také

     odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušní údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného

     odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden

     elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech

     evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

 

 

4.  Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci,

     které je TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinnosti vůči této střešní organizaci. Dále mohou

     být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti

     s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

     Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené

     v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

 

 

B.  Členská práva a povinnosti :

 

1.  Členská práva, která přísluší řádným členům :

 

a)  účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,

b)  být informován o činnosti TJ,

c)  účastnit se akcí školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

d)  uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,

e)  účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f)  ukončit kdykoliv členství

 

2.  Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat řádné členové :

 

a)  řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím

     a činností TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,

b)  řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,

c)  podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,

d)  dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,

e)  plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

f)  šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat

     o dobré jméno TJ.

 

 

C.   Zánik členství :

 

Členství v TJ zaniká :

 

a)  vystoupením člena,

b)  vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude

     uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto

     skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)  vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů

     TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,

d)  úmrtím,

e)  zánikem TJ bez právního nástupce.

 

 

D.  Zánik členství vyloučením :

 

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

Člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší i v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

 

Oddíly

 

1.  Jednotlivé oddíly si určují své zástupce, kteří se podílí se na řízení TJ,  účastní se jednání valné hromady a hlasují o   jejich rozhodnutích.

 

2.  Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.

 

3.  Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ

     provozováno.

 

4.  O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky

     fungování oddílů v rámci TJ.

 

 

VI.

 

Majetek a hospodaření

 

1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména :

 

a)  členské příspěvky,

b)  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)  příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním

    sportovního zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,

d)  příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů a grantů,

f)  dary

 

 

2.  Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě

     majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje

     výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3.  Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může

     rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

4.  V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání

     majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být

     použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s

     účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestli-že obdržela TJ obdržela účelově vázané

     plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant, apod.) naloží likvidátor s příslušnou

     částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelovéhoINFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu

 

TJ Sport Mikulovice z.s. (dále jen SK/TJ)

 

SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 

1        jméno a příjmení,

2        datum narození,

3        adresu místa pobytu,

4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

5        rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.

SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

·         příslušným sportovním svazům,

·         České unii sportu, z.s. (ČUS),

·         příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem

·            vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,

·            vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:

·           mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·           požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·           na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·           na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·           na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·           podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.[*] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vázaného plnění.

© 2017 TJ SPORT MIKULOVICE. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.